Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/goldfinch/goldfinchtrade.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/goldfinch/goldfinchtrade.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/goldfinch/goldfinchtrade.com/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3706
Warunki handlowe — Goldfinch Skip to content

Warunki handlowe

Zapoznaj się z naszymi warunkami handlowymi

§ 1. Przedmiot

Ogólne Warunki Sprzedaży określają warunki współpracy handlowej pomiędzy Goldfinch Business Solutions Sp. z o.o., zwanym dalej Sprzedającym, a podmiotem dokonującym zakupu towarów będących w aktualnej ofercie Sprzedającego, zwanym dalej Kupującym.

§ 2. Zamówienie towaru

1. Ilość, asortyment i ceny będą każdorazowo uzgodnione pomiędzy Kupującym i Sprzedającym.
2. Kupujący winien złożyć zamówienie lub je potwierdzić w formie pisemnej (poczta elektroniczna lub inny używany komunikator np. Skype) co najmniej dwie doby przed jego realizacją.
3. Osobą upoważnioną przez Sprzedającego do ustalenia szczegółowych warunków sprzedaży jest Prezes zarządu lub wyznaczona przez niego osoba.

§  3. Wydanie i dostawa towaru

1. Sprzedający i Kupujący każdorazowo uzgadniać będą sposób i termin odbioru towaru.
2. Wydanie towaru następować będzie w magazynie Sprzedającego w sytuacji, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem lub w magazynie/miejscu wskazanym przez Kupującego w sytuacji, gdy to Sprzedający dostarcza towar.
3. Osoba upoważniona przez Kupującego potwierdza odbiór towaru na dowodzie WZ lub CMR poprzez złożenie swojego podpisu, podanie imienia i nazwiska, wskazanie stanowiska oraz pieczątką.
4. W sytuacji braku potwierdzenia odbioru towaru na dowodzie WZ lub CMR przez osobę upoważnioną przez Kupującego, potwierdzeniem dostarczenia towaru przez Sprzedającego będzie dokument spedycyjny.
5. W sytuacji, gdy Kupujący odbiera towar własnym transportem, samochód, którym zostanie odebrany towar musi posiadać warunki do założenia plomby.
6. Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki w czasie transportu ponosi Sprzedający wyłącznie w sytuacji, jeśli towar jest dostarczany własnym transportem Sprzedającego.
7. Towar dostarczany jest na EURO paletach, hakach, w pojemnikach wielorazowego użytku lub w pojemnikach jednorazowego użytku.
8. Osoba upoważniona przez Kupującego potwierdza odbiór EURO palet, haków lub pojemników wielorazowego użytku na dowodzie WZ lub CMR poprzez złożenie swojego podpisu, podanie imienia i nazwiska, wskazanie stanowiska oraz pieczątką. Kupujący zobowiązuje się do zwrotu pobranych palet, haków i pojemników na własny koszt w ciągu miesiąca od dnia odbioru towaru. Kupujący zwróci Sprzedającemu palety, haki i pojemniki wielorazowego użytku w stanie niepogorszonym.
9. Sprzedający obciąży Kupującego kosztami niezwróconych w terminie palet, haków lub pojemników wielorazowego użytku wg. stawki na dzień dostawy oraz ilości wynikającej z uzgodnionej pomiędzy stronami ewidencji ilościowej, a w przypadku jej braku wg. ewidencji sprzedającego.

§  4 .Reklamacje towaru

1. Kupujący jest zobowiązany natychmiast po otrzymaniu towaru sprawdzić jego ilość lub wagę pod rygorem utraty prawa ich dochodzenia w terminie późniejszym.
2. Zwrot towaru wynikający z niewłaściwej ilości lub wagi może nastąpić jedynie przy dostawie towaru.
3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego wady jakościowej dostarczonego przez Sprzedawcę towaru, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie drogą elektroniczną, powiadomić o tym Sprzedawcę, a następnie w ciągu doby od chwili stwierdzenia wadliwości towaru nie później niż w ciągu dwóch dób od chwili odbioru towaru, sporządzić protokół reklamacyjny w formie pisemnej lub elektronicznej i dostarczyć go skutecznie Sprzedawcy. Do protokołu reklamacyjnego Kupujący zobowiązuje się załączyć zdjęcia wadliwego towaru.
4. Sprzedawcy przysługuje prawo sprawdzenia u Kupującego zasadności złożonej reklamacji jakościowej. W razie bezpodstawnej reklamacji jakościowej, rzeczywiste koszty jej sprawdzenia przez Sprzedającego ponosi Kupujący.
5. Podstawą reklamacji dotyczącej jakości dostarczonych do Kupującego towarów, mogą być tylko te towary, które zostaną zwrócone Sprzedawcy lub pozostaną do dyspozycji Sprzedawcy.
6. Brak potwierdzenia odbioru towaru na dowodzie WZ lub CMR przez osobę upoważnioną przez Kupującego skutkuje utratą prawa do reklamacji, zwrotu towaru oraz innych roszczeń.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedającego w ciągu 5 dni od zgłoszenia.

§  5. Warunki płatności

1. Uregulowanie należności Kupującego będzie następowało na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT, w terminie określonym na fakturze, na konto wskazane na fakturze.
2. Sprzedawca zastrzega sobie własność dostarczonego towaru, aż do uiszczenia zapłaty. Przeniesienie własności towaru na Kupującego następuje pod warunkiem uiszczenia pełnej kwoty należności. Kupujący do czasu całkowitej spłaty należności za dostarczony towar obowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za jego ilość i jakość. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Kupujący obowiązany będzie do jej wyrównania. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzi ryzyko przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
3. Za termin wykonania płatności będzie uważany:
– w przypadku płatności przelewem dzień wpływu należności na konto Sprzedającego,
– w przypadku płatności gotówką dzień wpłaty należności do kasy Sprzedającego.
4. O ile przy dokonywaniu płatności nie zostanie wskazana wprost faktura, której płatność dotyczy, zapłata zostanie zaliczona na należności wynikające z najdalej wymaganych faktur.
5. W przypadku braku zapłaty należności w terminie, Sprzedający naliczy odsetki maksymalne w stosunku roku od dnia następnego po dniu wymagalności do dnia zapłaty.

§  6. Siła wyższa

1. Jeżeli wystąpią okoliczności siły wyższej, uniemożliwiające Sprzedawcy całkowite lub pełne zrealizowanie potwierdzonego zamówienia, termin jego wykonania wydłuża się o czas trwania tych okoliczności lub ich następstw.
2. W przypadku, gdy okoliczności, o których mowa w ust. 1 i ich następstwa będą trwały dłużej niż 3 miesiące, każda ze stron umowy ma prawo odstąpić na piśmie od realizacji potwierdzonego zamówienia bez obowiązku naprawienia szkody poniesionej przez drugą stronę.

§  7. Postanowienia dodatkowe

1. Kupujący zobowiązuje się do natychmiastowego zawiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej o:
– zmianie adresu zamieszkania lub siedziby firmy ;
– wszczęciu postępowania upadłościowego lub układowego, a także o przyczynach uzasadniających wszczęcie takiego postępowania;
– zmianie stanu prawnego firmy, jej nazwy lub właścicieli;
– zmianie wpływającej na jakość pozostawionych zabezpieczeń (np. sprzedaż dóbr mogących pokryć ewentualne zobowiązania)
2. Kupujący ponosi odpowiedzialność finansową za szkodę Sprzedającego powstałą wskutek niewywiązania się ze zobowiązania zawartego w §7 pkt 1.

§  8. Poufność

1. Kupujący zobowiązuje się w okresie trwania współpracy handlowej oraz po jej ustaniu do zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Sprzedającego na szkodę. Kupujący zobowiązuje się do zachowania poufności przekazywanych mu informacji na wszelkich nośnikach, bez względu na sposób ich przekazania.
2. Sformułowanie „poufność” oznacza wszelkie informacje związane w jakikolwiek sposób ze współpracę handlową, które zawierają informacje techniczne lub inne informacje o usługach, cenach, procesach, programach, wiedzy, koncepcjach i innowacjach, formularzach, metodach handlowych, danych handlowych, wszelkich danych finansowych i księgowych oraz danych marketingowych Sprzedającego. Za informacje poufne nie uważa się informacji publicznych i powszechnie dostępnych.

§  9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej współpracy handlowej będą rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla Sprzedającego.
2. Kupujący zobowiązuje się do zapoznania pracowników, zleceniobiorców i innych osób, których to dotyczy, o niniejszych warunkach.

Kontakt

Zainteresowany współpracą? Skontaktuj się z nami.

Goldfinch